المشاهدات: 875   المدة: 8:19   الدقة: عالية
التصنيف: موسيقى   الكلمات الدلالية: Homayoun Shajarian
تعليق بواسطة ahmed.dh
Homayoun Shajarian - Perlude-Avaz Part 1
دیدار شمس و مولانا (فارسى) - همايون شجريان 2
‘‘رسالة جلال الدين الرومي إلى شمس التبريزي ’’

چه دانستم که این سودا
چه دانستم که این سودا
مرا زین سان کند مجنون
چه دانستم که این سودا
مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد
دو چشمم را کند جیحون
اااااااااااااااا
دلللللللللللللل ای دل. امان
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بربايد
مرا ناگه بربايد
چو کشتیم در اندازد میان قلزم پر خون
میان قلزم پر خون
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که هر تخته فرو ریزد
به گردش های گوناگون
نهنگي هم برآرد سر
خورد آن آب دریا را
چون آن دریای بی پایان شود بی آب چون هامون
شود بی آب چون هامون
چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد
که چون غرق است
که چون غرق است در این چون
چه دانم های بسیار است
چه دانم های بسیار است
لیکن من نمیدانم
که خوردم از دهل بندی در این دریا در این دریا
کفی افيون