النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

شرح ال root locus وان شاء الله يعجبكم

الزوار من محركات البحث: 2585 المشاهدات : 6137 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
 1. #1
  عضو محظور
  تاريخ التسجيل: March-2010
  الجنس: أنثى
  المشاركات: 150 المواضيع: 44
  التقييم: 13
  آخر نشاط: 29/February/2016

  شرح ال root locus وان شاء الله يعجبكم

  Introduction

  A root loci plot is simply a plot of the s zero values and the s poles on a graph with real and imaginary coordinates. The root locus is a curve of the location of the poles of a transfer function as some parameter (generally the gain K) is varied. The number of zeros does not exceed the number of poles.

  The locus of the roots of the characteristic equation of the closed loop system as the gain varies from zero to infinity gives the name of the method. Such a plot shows clearly the contribution of each open loop pole or zero to the locations of the closed loop poles. This method is very powerful graphical technique for investigating the effects of the variation of a system parameter on the locations of the closed loop poles. General rules for constructing the root locus exist and if the designer follows them, sketching of the root loci becomes a simple matter.

  The closed loop poles are the roots of the characteristic equation of the system. From the design viewpoint, in some systems simple gain adjustment can move the closed loop poles to the desired locations. Root loci are completed to select the best parameter value for stability. A normal interpretation of improving stability is when the real part of a pole is further left of the imaginary axis.
  Open and Closed Loop Transfer Functions


  A control system is often developed into an equation as shown below

  D(s) = (s - p 1).(s -p 2).. (s - p n) is the characteristic equation for the system ...
  m ≤ n
  F(s) = 0 when s = z 1,z 2... z m..These values of s are called zeros
  F(s) = infinity when s = p 1, p 2....p n...These values of s are called poles..

  Below is shown a root loci plot with a zero of -2 and poles at (-2 ± 2 j ω ).
  In practice one complex pole /zero always comes with a second one mirrored around the real axis


  The Transfer function F(s) can also be written in polar form using vectors (modulus-argument ).
  The complex numbers in polar form have the following elementary properties..
  |z 1 .z 2 | = |z 1 |.|z 2 |.......&......|z 1 / z 2 | = |z 1 | / |z 2 |

  A typical feedback system is shown below
  The open-loop transfer function between the forcing input R(s) and the measured output Y1(s) =
  T1(s) = K.G(s)H(s)

  Let G(s) = Q(s)/ P(s) and H(s) = W(s) /V(s) that is G(s)H(s) = Q(s).W(s) / P(s).V(s)
  Then the open loop poles are the roots of the characteristic equation for the open loop transfer function.
  P(s).V(s)= 0

  The open loop zeros are roots of the W(s) Q(s)
  W(s).Q(s)= 0

  The closed-loop transfer function =

  K is the value of the open loop gain .
  1 + KG(s)H(s) is the characteristic equation
  The closed loop poles ( when T(s) = infinity ) must satisfy
  K.G(s).H(s) = -1
  This is can be interpreted using vectors


  Again letting G(s) = Q(s)/ P(s) and H(s) = W(s) /V(s) that is G(s)H(s) = Q(s).W(s) / P(s).V(s).
  Then K(G(s).H(s) = -1 can be rewritten as K.Q(s).W(s) = - P(s)V(s) ....Therefore
  The closed loop poles are roots of the characteristic equation for the closed loop system =
  P(s).V(s) + K.Q(s)W(s) = 0

  Generally the location of these roots in the s plane changes as the gain factor K is altered. The root locus is the locus of these roots as a function of K.

  For K = zero the roots of the above equation are roots of the P(s).V(s) which are the same as the poles of the open loop transfer function G(s)H(s). If K becomes very large the roots approoach those of Q(s).W(s) which are the open-loops zeros. Therefore as K is increased for zero to infinity the loci of the closed-loop poles originate from the open-loop poles and terminate at the open loop zeros. If there is less zeros than poles then the some root loci originate at open-loop poles and increase towards infinity as K increases towards infinity.
  Examples

  Example 1  Consider system as diagram above with G(s) = 1/ s(s+2) , H(s) = 1
  ( P(s) = 1, V(s) = s(s+2), Q(s) =1, W(s) = 1)

  The closed loop characteristic equation = s 2 + 2s + K = 0

  The roots of the characteristic equation
  When K = 0 , the poles at s = 0, and s = -2
  When K = 1, the pole is at s = -1


  The relevant root locus is shown below


  Example 2


  Consider system as diagram above with G(s) = 2s / ( s 2+1) , H(s) = 1
  P(s) = (s2 + 1) , V(s) = 1 , Q(s) = 2s , W(s) = 1 )

  The closed loop characteristic equation = P(s).V(s) + K.Q(s)W(s) = 0
  therefore s 2 + 2Ks + 1 = 0

  The roots of the characteristic equation

  When K = 0 , the poles at s = + j , and s = - j
  When K = 1, the pole is at s = -1  The relevant root locus is shown below
  The system has the best stability point at K = -1, at values below this root loci moves towards the instability boundary.  Rules for Constructing Root Loci


  These rules are listed with minimum clarification..For more details refer to reference links and reference texts.. The rules below are simple rules which obviate the need to completely solve the characteristic equation allowing the methods to be used for relatively complex systems. The rules are based on those devised by R.Evans in an important paper in 1948. They are therefore known as Evans Rules. The rules only relate to positive changes in K. For negative values of K a set of similar rules are used.
  The closed loop poles are roots of the characteristic equation for the closed loop system =
  P(s).V(s) + K.Q(s)W(s) = 0

  This can be more clearly expressed as

  Poles(s) + K Zeros(s) = 0
  1) Number of root loci.(branches)
  The number of root loci is equal to the order of the characteristic equation .
  This is, for rational systems, the same order as the characteristic equation for the open loop transfer function i.e. P(s).V(s)

  2) Symmetry of loci
  The roots of the characteristic equation having real coefficient are symmetrical with respect to the real axis

  3) Poles
  The poles of lie on the root loci and correspond to K = 0. i.e roots of P(s).V(s) = 0

  4) Zeros
  The zeros lie on the root loci and correspond to K = infinity. i.e roots of Q(s).W(s) = 0 .
  If there are "t" more poles than zeros then "t" loci will become infinite as K approaches infinity

  5) Asymptotes of root loci
  If F(s) has "t" more poles than zeros, the root loci are asymptotic to "t" straight lines making angles..
  (2 b + 1)π / t, b = 0,1,2,...t-1,
  with the real axis . The root loci approach ssymptotes when K -> infinity..
  Asymptote angle with real axis for Poles - Zeros = t = 1 - 4t= 1...Angle = πt = 2...Angles = π / 2 ,3 π /2t = 3 ...Angles = π/ 3 , π, (5 /3) πt = 4...Angles = π / 4 , 3 π /4 , 5 π/ 4, 7 π /4
  6) Point of Intersection of asymptotes
  Asymptotes intersect on the real axis at a point with abscissa
  so = (1/t). [(p1 + p2 + ...pn) - (z1 + z2 + ...zm)]
  p's and z's are respective poles and zeros ofthe characteristic equation.

  7) Root loci on real axis
  If F(s) has one or more real poles or zeros ,then the segment of the real axis having an odd number of real poles and zeros to its right will be occupied by a root locus.
  8) Singularity/Breakaway Points
  Singular points ( αb ) indicate the presence of multiple characteristic roots, and occur at those values of s which for which dK/ds = 0..These points can also be obtained by solving the equation. (- pi and - zi are the poles and zeros respectively)
  (-pi and -zi are the poles and zeros respectively)

  Singularity /breakaway points ( αb ) occur where two or more branches of the root-locus depart from or arrive at the real axis.
  9) Intersection of root loci with imaginary axis
  The intersections of root loci with the imaginary axis can be located by calculating the values of K which result in the imaginary characteristic roots.

  10) Slopes of root loci at complex poles and zeros
  The slope of a root loci at a complex pole or zero of F(s) can be found at at point in the neighborhood of the pole or zero using the method shown below

  11) Calculation of K on the root loci.
  The absolute magnitude of the value of K corresponding to any point so on a root locus can be found by measuring the lengths of the vectors drawn to so from the poles and zeros of F(s) and then evaluating
  Examples of using Evans rules


  Example 3)


  Consider the system with the open loop transfer function ( K > 0 & H(s) = 1 )
  H(s)G(s) = K / (s2 + 3s + 2 ) = K / (s+1) (s+2)

  Solving the Characteristic equation


  Assuming negative feedback the characteristic equation =
  s2 + 3s + 2 + K = 0


  The Roots =
  [-3 ± √(9 - 4(2 + K)) ] / 2 = -1.5 ± √(0.25 -K )

  The plot below is simply obtained by establishing the roots for values of K from 0 to infinity..

  K = 0 ....s= -1, -2
  K = 0.25 ....s= -1.5
  K ->¥....s -> ± j¥


  Using Evans rules

  System characteristic equation =
  1 + K /(s+1)(s+2) = 0.... therefore (s+1)(s+2) + K = 0

  1) The order of the characteristic equation = 2 therefore 2 poles.

  2) The roots are symmetrical wrt the real axis

  3) Poles correspond to K = 0, pole at -2, & - 1

  4) Poles correspond to K = infinity no zeros

  5) The asymptotes angles... 2 more poles than zeros therefore angles are π /2 & 3π /2

  6) Point of intersection of the asymptotes with the real axis
  = (sum of poles - sum of zeros) / t = -1.5

  7) The root loci lie to the left of the odd pole. (first pole)

  8) Location of a singularity is at dK/ds = 0 = -1.5.
  9), 10) & 11) Not necessary.

  The plot below can easily be obtained..
  Example 4).

  System has an open loop transfer function
  K.G(s).H(s) = K (s + 1) / ( s2 .(s + 9))
  closed loop characteristic equation i ..1 + K.G(s)H(s) = 0 therefore
  s3 + 9s2 + K(s) + K = 0

  Completing Evans Method.

  1) There are three roots.

  2) The characteristic equation has real coefficients so the loci is symmetrical about the real axis.

  3) When K = 0 there is a double pole at s = 0 (singular point) and also a pole at s = -9

  4) When K = infinity there are loci at s = -1 (zero) and s = infinity.

  5) The asymptotes angles... 2 more poles than zeros therefore angles are π /2 & 3 π /2

  6) The location of the asymptotes intersect the real axis is calculated by .. ( 0 - 9 - (-1) ) /2 = 4

  7) Loci are to the left of odd poles/zeros's i.e left of -1 (between -1 & -9)

  8) The break point (singularity point on the real axis ) is obtained by determining the value of s which satisfies the equation dK/ds = 0..

  Solving the closed loop characteristic equation for K =
  K = - (s3 + 9s2) / (s+1)

  Differentiating (using du/dv = (vdu-udv)/v2 )

  (s3 + 9s2)-(s+1)(3s2 +18s) = 0 ...Therefore.. -2s3 - 12s2 -18s = 0 ... and.. -2s(s+3)2 - 0 Three solutions for s are at s = 0, s = -3 These are associated with a positive value of K when substituted into F(s).

  9) A Routh array is constructed to determine the imaginary axis crossing points. ref Routh Stability Criteria
  Col 1Col 2Col 3Row 0s 31K0Row 1s 29K0Row 2s 1K0 Row 3s 0K

  There is no sign change in column 1 for positive values of K so there is locus does not enter the right hand side of imaginary axis..

  10 ) Rule not needed for this example..

  The root locus plot is produced for this system as shown below...
  Closed Loop Transient Response
  The transient response of a closed-loop system is closely related to the location of the closed loop poles.

  Many control systems can be represented by the general second order differential equation..

  The coefficient (assumed positive) ωn is the undamped natural frequency and ζ is the damping ratio.
  • If ζ > 1 Then both poles are negative and real
  • If ζ = 1 Then both poles are equal,negative and real ( s = - ω n)
  • If 0 < ζ < 1 The poles are complex conjugates with negative real parts. s = -ζω n ± j ω n.Sqrt( 1 - ζ 2 )
  • If ζ = 0 Then both poles are imaginary and complex conjugate s = ± j ωn
  • If ζ <0 Then both poles are in the RHS of the plane
  The results of this equation can be shown on a s plane plot as below..

  مع تحيااااااااااااااااتتتتتت تتتتتتتتييييييييييييييييي يي

 2. #2
  من المشرفين القدامى
  المڶڪـہ ..!
  تاريخ التسجيل: January-2010
  الجنس: أنثى
  المشاركات: 10,027 المواضيع: 979
  التقييم: 650
  آخر نشاط: 17/May/2011
  مقالات المدونة: 4
  شلون ميعجبنة خو اني دا ادرسة هسا
  تسلمين وردة ع الشرح الحلو

 3. #3
  عضو محظور
  تسلمين حبيبتي واي شي تحتاجين بلسيطرة اني حاضرة

 4. #4
  من المشرفين القدامى
  eng-power
  تاريخ التسجيل: July-2013
  الدولة: iraq
  الجنس: ذكر
  المشاركات: 29,249 المواضيع: 2,854
  صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
  التقييم: 11948
  مزاجي: عصبي
  أكلتي المفضلة: fish
  مقالات المدونة: 2
  طرح جميل

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال